linkedin script

Plata dividendelor EVERGENT Investments aferente anului 2020

17 mai 2021

EVERGENT Investments SA informeaza acţionarii că va începe plata dividendelor aferente anului 2020, în conformitate cu Hotărârea Adunării generale ordinare a acţionarilor nr. 4 din 29 aprilie 2021, astfel:

(a)  Dividendul brut pe acţiune este de 0,043 lei, sumă din care se va reţine la sursă impozitul pe dividende, în cotele prevăzute de legislaţia în vigoare la data plăţii, respectiv 5%, cu exceptiile prevazute in sectiunea D.

(b)  Dividendele urmează a se plăti acţionarilor începând cu data de 11 iunie 2021 – Data plăţii.

(c)   Comisioanele aferente platii se  suportă  din valoarea dividendului net.

(d)  Acţionarii îndreptăţiţi să primească dividende distribuite din rezultatul net realizat în exerciţiul financiar 2020, sunt cei înregistraţi în registrul consolidat al acţionarilor la data de 19 mai 2021 - Data de înregistrare; 18 mai 2021 – Ex-date.

(e)   In cazul acţionarilor decedaţi, dividendele urmează a se plăti la solicitarea unuia dintre succesori, numai după efectuarea de către Depozitarul Central a transferului acţiunilor pe numele moştenitorilor, conform procedurii prezentate in sectiunea C.

(f)    Dividendele neîncasate pentru exerciţiile financiare 2017, 2018 şi 2019 vor fi plătite în continuare, odată cu dividendul anului 2020. Conform Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor nr. 7 din 29 aprilie 2021, dividendele aferente anului 2017, neridicate pana la 02.10.2021, vor fi prescrise.

 

Plata dividendelor se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente și operațiuni de piață, art. 86 şi a Regulamentului ASF nr. 5/2018, art. 177, prin intermediul Depozitarului Central, astfel: 

1.      În cazul unui acţionar care are deschis un cont de valori mobiliare la un intermediar participant la sistemul de compensare-decontare şi registru al Depozitarului Central, denumit în continuare “Participant”, banii vor fi încasaţi de la participant. Detalii în secţiunea A.

2.     În cazul unui acţionar care nu are deschis un cont de valori mobiliare la un participant, plata dividendelor se realizează în numerar de către Depozitarul Central, prin intermediul Băncii Transilvania, agentul de plată desemnat de către EVERGENT Investments. Pentru acționarii persoane juridice plata se face, la solicitare, prin virament bancar. Detalii in sectiunea B.

 

A. Plăți pentru acţionarii din Secţiunea 2 Depozitar Central - evidențiați la punctul 1

Pentru acţionarii persoane fizice şi juridice înregistrați la 19 mai 2021 şi care au deschis un cont de valori mobiliare la un participant, dividendele vor fi plătite prin virament bancar la  Data plăţii, 11 iunie 2021, fără prezentarea unor documente suplimentare.

 

B. Plăti pentru acţionarii din Secţiunea 1 Depozitar Central - evidențiați la punctul 2: 

B1. Plăţi în numerar la ghişeele Băncii Transilvania pentru persoane fizice:

Pentru acţionarii persoane fizice, plata dividendelor se face în numerar, începând cu data de 11 iunie 2021, la ghişeele Băncii Transilvania din întreaga ţară, în orarul de lucru al unitatiilor bancare, astfel: 

1.     Pentru acţionarii persoane fizice rezidente, care se vor prezenta personal la ghişeu, plata dividendelor se face în baza actului de identitate;

2.     Pentru acţionarii persoane fizice nerezidente care se vor prezenta personal la ghişeu, plata dividendelor se face în baza paşaportului a cărui serie şi număr trebuie să corespundă cu cele din evidenţele Depozitarului Central;

3.     Pentru acţionarii persoane fizice reprezentaţi prin tutori sau curatori, plata dividendelor se face în baza următoarelor documente: actul de identitate al acţionarului, documentul care atestă calitatea de tutore sau curator şi actul de identitate al tutorelui sau curatorului. Documentele menţionate se prezintă în original, iar o fotocopie a acestora, conforma cu originalul, se reţine la bancă;

4.     Pentru acţionarii persoane fizice care împuternicesc o altă persoană, plata dividendelor se face împuternicitului respectivei persoane, în baza următoarelor documente: act identitate împuternicit, procura specială autentificata la notariat, eliberată cu maxim 3 ani anterior datei în care se efectuează plata, care cuprinde pentru acţionar/împuternicit - nume, prenume CNP şi împuternicirea pentru ridicarea dividendelor.  Documentele menţionate se prezintă în original. O fotocopie a acestora, conforma cu originalul, se reţine la bancă. 

Documentele prezentate într-o limbă străină vor fi însoţite de traducerea legalizată în limba româna, iar dacă sunt emise de o autoritate străină acestea trebuie să fie apostilate sau supralegalizate, după caz.

 

B2. Plăţi prin virament bancar pentru acţionarii persoane fizice şi juridice (doar în conturi deschise în lei la o bancă din România).

Se efectueaza de catre Depozitarul Central, pe baza Formularului de colectare cod IBAN si procedurii postate pe site-ul Depozitarului Central www.depozitarulcentral.ro, www.roclear.ro.

 

 

C. Dividende cuvenite acţionarilor decedaţi 

Dividendele cuvenite acţionarilor decedaţi se vor plăti doar după înregistrarea de către Depozitarul Central a transferului direct de proprietate, in conturi individuale, ca efect al succesiunii, în baza solicitării moştenitorilor. Plata dividendelor se poate face pe numele moştenitorului solicitant, fie în contul bancar al acestuia, fie la ghişeul Băncii Transilvania, pe baza formularului de solicitare postat pe site-ul www.evergent.ro şi a documentelor menţionate in formular, după caz. 

 

D. Precizări referitoare la aplicarea altor cote de impozitare 

D.1. Pentru aplicarea prevederilor mai favorabile ale Convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi ţara de rezidenţa a actionarilor, acestia vor transmite la EVERGENT Investments până la 31 mai 2021, următoarele:

·       Solicitare în original de aplicare a prevederilor celor mai favorabile ale Convenţiilor de evitare a dublei impuneri, însoţită de  

·       Certificatul de rezidenţa fiscală, pentru anul în care are loc plata dividendelor (2021), în termen de valabilitate, în original sau copie legalizata, apostilat/supralegalizat, dacă este cazul, însoţit de traducerea autorizată în limba româna, în original şi documentele suport conţinând datele de contact, necesare pentru eventualele clarificări. 

În conformitate cu prevederile Codului Fiscal, certificatul de rezidenţa fiscală trebuie să cuprindă şi elemente de identificare a nerezidentului, precum şi a autorităţii care a emis certificatul de rezidenţa fiscală, ca de exemplu: numele, denumirea, adresa, codul de identificare fiscală, menţiunea că este rezident fiscal în statul emitent, precum şi data emiterii certificatului. 

 

Plata dividendelor la Data plăţii 11 iunie 2021 cu aplicarea cotei celei mai favorabile, este condiţionată de transmiterea tuturor documentelor complete şi corecte şi a eventualelor clarificări solicitate până la 31 mai 2021. Cererile de plată depuse ulterior Datei platii vor fi procesate în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la primirea documentaţiei complete şi corecte şi a eventualelor clarificări solicitate.

 

D.2. Plata dividendelor se va face la valoare bruta cu impozit zero pentru:

a)     Actionari rezidenti - Fonduri de pensii administrate privat, fonduri de pensii facultative şi organismele de plasament colectiv fără personalitate juridică, constituite potrivit legislatiei in materie;

b)     Actionari nerezidenţi - fonduri de pensii, astfel cum sunt ele definite în legislația statului membru al Uniunii Europene sau în unul dintre statele Spațiului Economic European, cu condiția existenței unui instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informații; 

c)     Actionari organele administrației publice care exercită, prin lege, drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de acționar al statului/unității administrativ-teritoriale.

 

 

Pentru actionarii prevăzuti la pct. D.2., litera a), Participanții sau Societățile de Administrare vor transmite pana in data de 31 mai 2021 solicitarea de plata a dividendelor la valoarea brută, semnată de reprezentantul legal sau persoana autorizată să reprezinte fondul, care să cuprindă informații referitoare la: 

·       Tipul fondului: de pensii sau de investitii, închis/deschis;

·       Declaratie pe propria raspundere privind lipsa personalitatii juridice, dupa caz;

·       Datele de identificare ale fondului așa cum sunt înregistrate în registrul acționarilor EVERGENT Investments, la Depozitarul Central, respectiv: codul unic de identificare/înregistrare, denumirea completă a fondului;

·       Cod ISIN/numarul de registru ASF.

 

Pentru actionarii prevăzuti la pct. D.2., litera b)  , suplimentar față de documentele prevăzute la pct. D.2, lit. A), se vor transmite și următoarele documente:

·       Documente oficiale (certificat de înregistrare, act constitutiv, alte documente echivalente, etc.) emise de autoritatea de reglementare competenta din statul membru de origine, din care să rezulte faptul că respectivele fonduri sunt constituite şi autorizate ca fonduri de pensii, in copie legalizata, însoţite de o traducere autorizată în limba româna.

·       Certificatul de rezidenţa fiscală pentru anul în care are loc plata dividendelor (2021), în termen de valabilitate, în original sau copie legalizata, apostilat/supralegalizat, dacă este cazul, însoţit de traducerea autorizată în limba româna, în original şi documentele suport conţinând datele de contact, necesare pentru eventualele clarificări.

 

 

Nota 1: EVERGENT Investments aplica prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Politica EVERGENT Investments referitoare la protectia datelor cu caracter personal (GDPR) este postata pe site-ul companiei. Modificarile de date personale in registrul actionarilor EVERGENT Investments se realizeaza numai de catre Depozitarul Central SA, la solicitarea acționarului sau persoanei indreptatite.

Nota 2: Informaţii suplimentare privind procedura de plată a dividendelor pot fi solicitate de la:

·Depozitarul Central, www.depozitarulcentral.ro, www.roclear.ro, Bulevardul Carol I nr. 34 – 36, sector 2, tel. 021-408 5874, e-mail: dividende@depozitarulcentral.ro; 

·EVERGENT Investments: tel. 0787-869312; 0234-576740, fax 0234-576491; e-mail: actionariat@evergent.ro.